Dane kontaktowe

UL. ŻNIWNA 10/14, ŁÓDŹ - SIEDZIBA 94-250
Telefon: 601 245 189
Telefon: 42 649 23 05
Strona:www.happykids.org.pl

Formularz kontaktu

Wiadomość*:

Wyszukiwano nas jako:


Powrót na listę wyszukiwania

FUNDACJA HAPPY KIDS

Opis firmy

Fundacja „Happy Kids” została zarejestrowana 30 września 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi. Posiada status organizacji pożytku publicznego i jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (wpis Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133286).

Zgodnie ze statutem Fundacja prowadzi działalność w zakresie niesienia pomocy i edukacji na rzecz społeczeństwa. Swoje cele realizuje między innymi poprzez tworzenie i prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka oraz wspieranie rodzin zagrożonych utratą praw rodzicielskich.

Pomysł stworzenia fundacji zrodził się z potrzeby pomagania innym i przyjął postać profesjonalnego projektu tworzenia Rodzinnych Domów Dziecka zgodnie z przesłaniem Janusza Korczaka:
,,…bez pełnego szczęśliwego dziecięctwa całe życie jest kalekie...”Do dzisiaj udało się nam otworzyć pięć Rodzinnych Domów Dziecka, cztery w Łodzi a piąty dom województwie łódzkim w miejscowości Lubczyna (powiat wieruszowski).

Znalazły w nich schronienie i opiekę dzieci, z którymi los obszedł się okrutnie. W naszych domach mieszkają głównie rodzeństwa, które do tej pory przebywały w różnych placówkach opiekuńczych. Fundacja propaguje ideę rodzicielstwa zastępczego, współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi oraz władzami lokalnymi, np. organizując kampanie społeczne.

Oferta firmy

Cele Fundacji i ich realizacja

Celami fundacji są:

* Podejmowanie działań na rzecz pomocy dzieciom i ich opiekunom, w trudnych sytuacjach życiowych.

* Pomoc i wsparcie instytucji społecznych i państwowych ściśle związanych z działalnością mającą na celu polepszenie bytu dzieci.

* Promocja i wspieranie wszelkich form działalności gospodarczej dla osób chcących nieść pomoc dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

* Udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom w celu rozwoju talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży.

* Udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom celem zapobiegania a także wyprowadzania z bezdomności.

* Udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom a także instytucjom państwowym i społecznym w celu zapewnienia wypoczynku letniego i zimowego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

* Powoływanie rodzinnych domów dziecka, zapewniających dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz opiekę do czasu powrotu dziecka do rodziny lub do czasu jego usamodzielnienia.

* Organizowanie i finansowanie:

- stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji

- konferencji i seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą, mających na celu propagowanie idei Fundacji, szkoleń i kursów.

* Udzielanie pomocy oddziałom dziecięcym w szpitalach z terenu całego kraju, poprzez pomoc w zakupie aparatury i sprzętu medycznego oraz dotacje finansowe,

* Pomoc finansowa dla organizacji społecznych zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży:

- udzielanie zapomóg finansowych dla potrzebujących rodzin z dziećmi,

- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

- wspieranie finansowe związków i stowarzyszeń młodzieżowych przy organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

- organizowanie i utrzymywanie lokali mieszkalnych dla potrzebujących rodzin z dziećmi.

Wszystkie cele działalności fundacji zawiera statut fundacji.
Nasi partnerzy:

Galeria firmy:


Powrót na listę wyszukiwania