Powrót na listę wyszukiwania

Monika Peda Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Południe w Gdańsku

Opis firmy

Kancelaria komornicza Moniki Peda została założona w 2011 roku i działa przy Sądzie Rejonowym Gdańsk południe w Gdańsku. Celem kancelarii jest sumienne i rzetelne realizowanie obowiązków komorniczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.

Oferta firmy

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
4) komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:
1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Galeria firmy:


Powrót na listę wyszukiwania